Innkalling til årsmøte LUSCOS 2023

Innkalling til årsmøte LUSCOS 2023

Publisert av Anders Palm den 01.08.23. Oppdatert 03.08.23.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023
Tid: 15. august 2023 kl 18:00

Sted: Digitalt via Teams, påmelding (link sendes ut pr e-post til påmeldte i forkant av møtet)

Agenda:

1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Behandle og godkjenne styrets årsberetning.
5) Behandle og godkjenne regnskapet samt styrets honorar.
6) Behandling av saker fremmet av styre og innkomne forslag.
7) Vedtektsendringer, iht. § 10
8) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. § 11, Valgregler.

Vedr punkt 4 så kommer årsberetningen her.

Vedr punkt 5 kommer regnskapet her, som viser et overskudd på kr. 4.482 som forelås overført egenkpital. Styrets honorar forelås til kr 10.000 for leder, kr 7.500 til nestleder og kr 5.000 til styremedlemmer og varamedlemmer, totalt kr 47.500.

Vedr punkt 6 og 7 er det ingen saker til behandling.

Vedr punkt 8 er det budsjettert med uendret kontigent og et underskudd på kr 200.000 som dekkes inn av egenkapital.

Vedr punkt 9 så har Valgkomiteen i sin arbeidsperiode ikke mottatt forslag på nye kandidater til
styremedlemmer, vararepresentanter til styret eller nye internrevisorer. Representanter på valg foreslås gjenvalgt.
Styret foreslår gjenvalg av Valgkomiteens Per Arne Isaksen.