Årsmøte og Vedtekter
Årsmøte

Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Tid: 15. august 2023 kl 18:00

Sted: Digitalt via Teams, påmelding (link sendes ut pr e-post)

Agenda:

1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Behandle og godkjenne styrets årsberetning.
5) Behandle og godkjenne regnskapet samt styrets honorar.
6) Behandling av saker fremmet av styre og innkomne forslag.
7) Vedtektsendringer, iht. § 10
8) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. § 11, Valgregler.

Vedr punkt 4 så kommer årsberetningen her.

Vedr punkt 5 kommer regnskapet her, som viser et overskudd på kr. 4.482 som forelås overført egenkpital. Styrets honorar forelås til kr 10.000 for leder, kr 7.500 til nestleder og kr 5.000 til styremedlemmer og varamedlemmer, totalt kr 47.500.

Vedr punkt 6 og 7 er det ingen saker til behandling.

Vedr punkt 8 er det budsjettert med uendret kontigent og et underskudd på kr 200.000 som dekkes inn av egenkapital.

 

ORDINÆRT ÅRSMØTE AVHOLDES HVERT ÅR INNEN UTGANGEN AV AUGUST.

 

Kun medlemmer har adgang til årsmøtet.

På årsmøte har fremmøtte medlemmer over 16 år en stemme. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig. Vedtak fattes med simpelt flertall.

I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme). Eventuelle saker deriblant vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Innkommende forslag inklusive vedtektsendringer legges ut på klubbens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet.

AGENDA

1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Behandle og godkjenne styrets årsberetning.
5) Behandle og godkjenne regnskapet samt styrets honorar.
6) Behandling av saker fremmet av styre og innkomne forslag.
7) Vedtektsendringer, iht. § 10
8) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. § 11, Valgregler.

Saker til behandling på årsmøtet:
Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no.

Forslag på kandidater:
Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette til foreningens styre eller valgkomite senest 4 uker før årsmøte.
Forslag på kandidater til styre og revisor sendes til valgkomite@leedsunited.no.
Forslag på kandidater til valgkomiteen sendes aarsmote@leedsunited.no

Årsberetning 22/23

Årsberetning 22/23

LUSCOS har hatt et hektisk år med positiv utvikling i medlemsmasse og mye mediekontakt i forbindelse med fortsatt deltakelse i Premier League. Sesongen ble dessverre preget av dårlige resultater, flere trenerbytter og generell uro i klubben. Aktivitetsnivået i LUSCOS har vært bra. Vår Tommy Pedersen var nominert til årets supporter av Supporterunionen. 

Supportercupen 2022 ble godt besøkt og årsmøtet avholdes i august måned.

Styret vil fortsette å arbeide med å utvikle supporterklubben videre, både med hensyn på kvalitet og mengde innhold. 
Leeds United holdt dessverre ikke plassen i Premier League og rykket dermed ned til Championship etter tre sesonger i toppdivisjonen. Leeds United har vært mye i media gjennom sesongen, men styret må arbeide med fortsatt synlighet etter nedrykket. 
LUSCOS har et godt samarbeid med Leeds United FC og supporterklubbene LUSC og LUST. Vi vil fortsette å bruke dette til medlemmenes fordel i tiden fremover. Det er en utfordring i forhold til billettsituasjonen, men vi prøver å få tildelt egne kvoter til LUSCOS. 


ÅRSBERETNINGER LUSCOS:

Årsberetning 2014/2015 finner du her.
Årsberetning 2015/2016 finner du her.
Årsberetning 2016/2017 finner du her.
Årsberetning 2017/2018 finner du her.
Årsberetning 2018/2019 finner du her.
Årsberetning 2019/2020 finner du her.
Årsberetning 2020/2021 finner du her.
Årsberetning 2021/2022 finner du her.
Årsberetning 2022/2023 kommer her.

Vedtekter oppdatert 16. august 2022

Vedtekter oppdatert 16. august 2022

1. Navn
Foreningens navn er Leeds United Supporters Club of Scandinavia (LUSCOS)

2. Tilslutning
Foreningen er Leeds United`s offisielle supporterklubb i Skandinavia og er tilknyttet Leeds United til enhver tids gjeldende supporter group/members club retningslinjer.

3. Formål
Foreningens formål er å:

1)   Verve flest mulig av Leeds United’s skandinaviske tilhengere til LUSCOS
2)  Formidle informasjon om Leeds United.
3)  Støtte Leeds United i medgang og motgang.
4)  Arrangere treff/medlemsmøter deriblant stille fotballag i supportercupen som arrangeres av Supporterunionen for Britisk Fotball.
5)  Rekruttere flest mulig skandinaviske Leeds tilhengere til å tegne medlemskap hos Leeds United.

4. Kontor
Foreningens administrasjonskontor er det sted hvor foreningen til enhver tid har postadresse.

5. Medlemskap
Alle supportere av Leeds United kan bli medlemmer av foreningen. LUSCOS opererer med sesongmedlemskap. Det betales full pris for sesongen fra sommer og fram til nyttår, halv pris etter nyttår. Styret har anledning til å gi rabatter eller iverksette spesielle kampanjer.

LUSCOS opererer med to typer medlemskap; vanlig medlemskap (fullt betalende) og familiemedlemskap. Et familiemedlem vil bli registrert som et offisielt medlem av LUSCOS og få eget medlemskort, men vil ikke motta medlemsblader. Eneste krav til familiemedlemskap er at det må være minst ett fullt betalende medlem i husholdningen. Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse skal skje skriftlig til foreningens administrasjonskontor. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt kontingent. Styret i LUSCOS har anledning til å utnevne æresmedlemmer.

6. Styret
Til styret kan velges supportere som er 18 år, og medlem av LUSCOS på valgdagen.
Styret er Supporterklubbens øverste organ mellom årsmøtene. Styret skal foreta seg det som er nødvendig for at klubben drives på best mulig måte for derigjennom å fremme klubbens formål, herunder ta seg av/føre tilsyn med:
1) Utarbeidelse og oppfølging av budsjett.
2) Forvalte foreningens midler på best mulig måte.
3) Representere klubben utad.
4) Klubbens virksomhet generelt.
5) Fastsettelse av overordnede retningslinjer for klubbens daglige virksomhet.

6.1 Sammensetning
Foreningens styre består av 6 medlemmer. I tillegg skal det velges 2 vararepresentanter. Årsmøtet velger leder, styremedlemmer og vararepresentanter etter forslag fra valgkomiteen (se § 11). Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene. Varamedlemmer trer inn i styret kun hvis noen av styrets medlemmer må trekke seg i løpet av valgperioden.

6.2 Administrasjon
Styret kan ansette en administrasjon (eventuelt daglig leder) til å utføre arbeidsoppgaver for foreningen.

6.3 Styremøter
Styremøter avholdes så ofte som det er nødvendig. Innkalling til styremøter skjer med to uker varsel. Til gyldig beslutning i styret kreves at minst fire av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet skal lederens dobbeltstemme være avgjørende.
Styret avgjør selv ved simpelt flertall om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bør overlates til årsmøtet til avgjørelse.
Det føres protokoll for alle styremøter som undertegnes av de tilstedeværende styremedlemmene.

6.4 Eksklusjon
Medlemmer som opptrer på en måte som kan bringe LUSCOS eller Leeds United i vanry, kan ekskluderes av styret. Medlemmer kan enten ekskluderes direkte, eller gis advarsler avhengig av forseelsens alvorlighetsgrad. Alle medlemmer har anledning til å fremme skriftlig forslag på eksklusjon overfor styret. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

7. Valgkomite
Årsmøtet velger en valgkomité. Denne skal bestå av to personer. Valgkomiteens oppgave er å motta og behandle innkomne forslag til styre-/varamedlemmer samt internrevisorer.

8. Regnskap/Revisjon
Regnskapsåret regnes fra 1. juni til 31. mai. Styret har ansvaret for at foreningen fører regnskap med de midler den forvalter. Regnskapet offentliggjøres. Årsmøtet velger to internrevisorer blant medlemmene. Revisorenes oppgave er å påse at foreningens regnskap blir ført i god regnskapskikk og etter gjeldende regler.

8.1 Regnskap/Revisjon
Regnskapet og revisjonsberetningen fremlegges årsmøte.

9. Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av august. Kun medlemmer har adgang til årsmøtet. På årsmøte har fremmøtte medlemmer over 16 år en stemme. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig. Vedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).

9.1 Innkalling
Innkallelse skal som hovedregel annonseres med minst 6 ukers varsel i TPN. Agenda for årsmøtet legges med innkallingen. Eventuelle saker deriblant vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Innkomne forslag inklusive vedtektsendringer legges ut på klubbens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet, dette informeres om i årsmøteinnkallingen.

9.2 Agenda
Det påligger årsmøtet:
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Behandle og godkjenne styrets årsberetning.
5) Behandle og godkjenne regnskapet samt styrets honorar.
6) Behandling av saker fremmet av styret og innkomne forslag.
7) Vedtektsendringer, iht. § 10
8) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
9) Valg av styre/-varamedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. § 11, Valgregler.

9.3 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes etter styrets bestemmelse når styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 100 medlemmer som har vært medlem i minst 12 måneder, ved skriftlig krav til styret. Det sammenkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet og behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

10. Vedtektsendring
Vedtektsendring kan bare besluttes med 2/3 stemmeflertall.

11. Valgregler
Årsmøte beslutter selv om valg av kandidater skal foregå skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon. Alle styremedlemmer velges enkeltvis. Ingen anses som valgt, dersom det ikke er oppnådd flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater avgjøres dette først ved omvalg, deretter ved loddtrekning.

11.1 Forslag på kandidater
Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret og revisorer må meddele dette til foreningens valgkomite senest 4 uker før årsmøte.

11.2 Styre-/varamedlemmer
Styre-/varamedlemmer velges av årsmøte etter forslag fra valgkomiteen. Styre-/varamedlemmer velges for to år av gangen. Det velges 3 styremedlemmer og 1 varamedlem på det ordinære årsmøtet hvert år.

11.3 Internrevisorer
Internrevisorer velges av årsmøte etter forslag fra valgkomiteen. Internrevisorer velges for to år av gangen. Det velges en internrevisor på det ordinære årsmøtet hvert år.

11.4 Valgkomite
Medlemmer i valgkomiteen velges av årsmøte etter forslag fra styret. Medlemmer i valgkomiteen velges for to år av gangen. Det velges ett medlem til valgkomiteen på det ordinære årsmøtet hvert år.

12. Utmerkelser
Foreningen kårer hvert år sesongens Leeds United- spiller.

13. Oppløsning av LUSCOS
Oppløsning av foreningen kan kun besluttes på årsmøtet. En slik beslutning må omfattes med minst 2/3 flertall, eller ved simpelt flertall på to årsmøter (ordinære eller ekstraordinære) etter hverandre. Når det første vedtaket om oppløsning er gjort, skal medlemmene gjøres kjent med vedtaket innen to uker.

13.1 Avviklingsstyre
Samtidig som vedtak om oppløsning fattes skal årsmøtet velge et avviklingsstyre bestående av tre personer – leder, økonomiansvarlig og person med juridisk kompetanse. Avviklingsstyret har alle nødvendige fullmakter til å gjennomføre oppløsning av klubben og disponerer uinnskrenket over klubbens rettigheter og eiendeler.

13.2 Avviklingsregnskap
Avviklingsstyret utarbeider et avviklingsregnskap der netto disponible midler etter oppgjør for gjeld uinnskrenket overføres til Leeds United Youth Academy. Avviklingsregnskapet skal fremlegges og godkjennes på et siste ekstraordinært årsmøte.