Navigering

Årsmøtet i LUSCOS

Årsmøte LUSCOS

 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av august.

Kun medlemmer har adgang til årsmøtet.
På årsmøte har fremmøtte medlemmer over 16 år en stemme. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig.
Vedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).

Eventuelle saker deriblant vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Innkommende forslag inklusive vedtektsendringer legges ut på klubbens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet.

 

Agenda

1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer, iht. § 10
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. § 11, Valgregler.

 

Saker til behandling på årsmøtet:
Eventuelle saker til behandling inkludert vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Forslag sendes aarsmote@leedsunited.no

 

Forslag på kandidater:
Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, revisorer samt medlemmer til valgkomiteen må meddele dette til foreningens styre eller valgkomite senest 14 dager før årsmøte.
Forslag på kandidater sendes til valgkomite@leedsunited.no.

LUSCOS er den skandinaviske grenen av supporterklubbene til Leeds United.

Det er den største internasjonale Leeds United-supporterklubben i verden. Hvert år kommer det ut fem utgaver av vårt medlemsblad «The Peacock News». Her får du opp mot hundre sider fylt med artikler, intervjuer, humor, synsing og tilbakeblikk. Som et bevis på at du er medlem i LUSCOS, får du ved hver sesongstart vårt spesiallagde medlemskort.