Navigering

Årsmøtet i LUSCOS

Innkalling til årsmøtet 2017
Dato: 4. juni 2017, sted:TBA

 

Innkalling blir lagt ut med minst 6 ukers varsel, dvs innen 15. april 2017.

 

Vedtektenes innhold om årsmøtet: 

 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Kun medlemmer har adgang til årsmøtet. På årsmøte har fremmøtte medlemmer over 16 år en stemme. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig. Vedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).

Innkallelse skjer med minst 6 ukers varsel. Agenda for årsmøtet legges med innkallingen. Eventuelle saker deriblant vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Innkommende forslag inklusive vedtektsendringer legges ut på klubbens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet.

 

Agenda
Det påligger årsmøtet:
1) Velge ordstyrer
2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen
3) Godkjenne innkalling samt saksliste
4) Gjennomgang av styrets årsberetning.
5) Gjennomgang av regnskapet.
6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.
7) Behandling av innkomne forslag.
8) Vedtektsendringer, iht. § 10
9) Valg av styremedlemmer, internrevisor og valgkomite iht. § 11, Valgregler.

 

Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes etter styrets bestemmelse når styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 100 medlemmer som har vært medlem i minst 12 måneder, ved skriftlig krav til styret. Det sammenkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet og behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

LUSCOS er den skandinaviske grenen av supporterklubbene til Leeds United.

Det er den største internasjonale Leeds United-supporterklubben i verden. Hvert år kommer det ut fem utgaver av vårt medlemsblad «The Peacock News». Her får du opp mot hundre sider fylt med artikler, intervjuer, humor, synsing og tilbakeblikk. Som et bevis på at du er medlem i LUSCOS, får du ved hver sesongstart vårt spesiallagde medlemskort.

Send SMS med kodeord «LUSCOS» etterfulgt av navn, adresse og e-post til 2065